Kredi Kartı Yönetmelik Değişikliği


Kredi Kartı Yönetmeliği

17 Aralık 2010 tarihinde yayınlanan, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi, 22. maddesindeki Yönetmelik Değişikliği kapsamında; kredi kartı asgari ödeme oranı, limit artış ile ilgili uygulamalarda değişiklik yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliği kapsamında, kredi kartı asgari ödeme oranları müşterilerimizin sahip olduğu kredi kartlarının toplam limitine ve müşterimizin bankacılık sektöründe kredi kartı kullanım başlangıç tarihine göre değişiklik gösterebilecektir.

Ayrıca, yönetmelik değişikliği kapsamında müşterimizin kredi kartları için yapacakları ödeme tutarlarına bağlı olarak limit artış işlemleri ile ilgili bazı kısıtlamalar da getirilmiştir.

15 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanan, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesindeki Yönetmelik Değişikliği kapsamında; kredi kartı ile mal ve hizmet alımlarında ve nakit çekim işlemlerinde taksitlendirme süreleri ile ilgili kısıtlamalar da getirilmiştir.

Ödenmesi Gereken Asgari Tutar ile İlgili Düzenlemeler

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17nci maddesinin, üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi değişikliği nedeniyle asgari ödeme oranları yeniden düzenlenmiştir.

Yeni yasal düzenlemeye göre; ödenmesi gereken asgari tutar, Hesap Özeti’nin son ödeme tarihinde ödenmesi zorunlu kısmı olup; müşterinin bankada bulunan kredi kartlarının toplam limiti;

  • 15.000 TL’ye kadar ise kredi kartlarının dönem borcunun %30’undan,
  • 15.000 TL’den 20.000 TL’ye kadar ise kredi kartlarının dönem borcunun %35’inden,
  • 20.000 TL ve üzeri ise kredi kartlarının dönem borcunun %40'ından ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40'ından az olamaz ve bu oranlardan az olmamak üzere bankaca belirlenir.

Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin “İntibak” başlıklı 28/A maddesi, 17 Aralık 2010’dan sonra, bankacılık sektöründe ilk defa tahsis edilecek yeni kredi kartları hariç olmak üzere, uygulanacaktır.

  • 17 Aralık 2010 tarihinden sonra bankacılık sektöründe ilk defa kredi kartı alan müşteriler yeni müşteri olarak değerlendirilecektir. 17 Aralık 2010 tarihinden sonra bu müşterilere tahsis edilen yeni kredi kartlarında, kartın sektörde ilk kullanım başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar asgari ödeme oranı en az %40 olarak uygulanacaktır. Ayrıca 8 Ekim 2013’ten önce tahsis edilen kredi kartlarında, bir yıllık sürenin dolması ile; 1 Ocak 2014’ten 31 Aralık 2014’e kadar, müşterinin asgari ödeme oranı, tüm kartlarının limiti toplamı 15.000 TL’ye kadar ise en az %27, 15.000 - 20.000 TL arasında ise en az %32, 20.000 TL ve üzeri ise en az %40 olarak uygulanmaya başlanacaktır.
  • Tüm kartlar için, limit aralığına göre intibak süresi uygulanacaktır. 17 Aralık 2010 tarihinden sonra bankacılık sektöründe ilk defa tahsis edilen yeni kredi kartları hariç olmak üzere, asgari ödemelerin değişeceği tarihler ve mevcut Yapı Kredi kredi kartlarının toplam limitlerine göre uygulanacak asgari ödeme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
 Kart Limitlerinin toplamı
Asgari ödeme oranlarının geçerli olacağı tarih aralığı0 - 5.000 TL arasında ise5.000 - 15.000 TL arasında ise15.000 - 20.000 TL arasında ise20.000 TL ve üstü ise
17.06.2011 - 16.12.201120%22%22%22%
17.12.2011 - 16.06.201222%25%25%25%
17.06.2012 - 16.12.201222%25%28%28%
17.12.2012 - 16.06.201325%25%30%30%
17.06.2013 - 16.12.201325%25%30%35%
17.12 2013 - 31.12.201325%25%30%40%
01.01.2014 – 31.12.201427%27%32%40%
01.01.2015 ve sonrası30%30%35%40%

Müşteri Limiti Artırım, Nakit Çekim ve Mal ve Hizmet Alım İşlemleri ile İlgili Düzenlemeler

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesinin, altıncı fıkrasında nakit çekim, müşteri limiti artış ve mal ve hizmet alım işlemleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

  • Bir takvim yılı içerisinde bankamıza ait herhangi bir kredi kartı ile en fazla 3 defa, son ödeme tarihine kadar dönem borcunun asgari ödeme tutarından az ödeme yapan kredi kartı hamillerinin müşteri limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz.
  • Bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 defa, son ödeme tarihine kadar dönem borcunun asgari ödeme tutarından az ödeme yapılan kredi kartları ile dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar nakit çekim işlemleri gerçekleştirilemez.
  • Bir takvim yılı içerisinde bankamıza ait herhangi bir kredi kartı ile üst üste 3 defa, son ödeme tarihine kadar dönem borcunun asgari ödeme tutarından az ödeme yapan kredi kartı hamillerinin müşteri limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz.
  • Bir takvim yılı içerisinde üst üste 3 defa, son ödeme tarihine kadar dönem borcunun asgari ödeme tutarından az ödeme yapılan kredi kartları ile dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar nakit çekim işlemleri ve mal ve hizmet alımı gerçekleştirilemez.
  • Bu uygulama, 8 Ekim 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kredi Kartı ile Gerçekleştirilen İşlemlerde Taksitlendirme Süreleri ile İlgili Düzenlemeler

10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez. Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alınlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır. Kredi kartı ile gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla yetmiş iki ay ile sınırlı olmak üzere taksitlendirilebilir. Her aya düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenir."

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranı Değişikliği

1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı Türk Lirası için %2,25, aylık azami gecikme faiz oranı Türk Lirası için % 2,75 olarak belirlenmiştir.